Kế hoạch bảo vệ môi trường

“KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” MỚI VÀ CHI TIẾT NHẤT NĂM 2021.

Suốt thời gian qua, với việc dồn nguồn lực phát triển kinh tế mạnh mẽ, đáp ứng tiêu chí Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa mà nhà nước đưa ra, dẫn đến các khu công nghiệp lớn cho đến các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ đều được hình thành và phát triển mỗi ngày.

Song song với việc phát triển kinh tế – xã hội là các vấn đề liên quan đến môi trường. Môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe và làm giảm đi chất lượng sống của con người. Do đó, để đảm bảo sự phát triển bền vững, nhà nước đã đưa ra các biện pháp nhằm để kiểm soát các tác động qua lại này. Và luật môi trường, các đơn vị chức năng và các thủ tục môi trường chính là công cụ hỗ trợ quản lý môi trường.
Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một trong những loại hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp cần phải thực hiện, được quy định theo luật môi trường: “Kế hoạch bảo vệ môi trường

Giới thiệu chung về hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Được thay thế cho “cam kết bảo vệ môi trường” trong Luật môi trường 2005. Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) là tên gọi mới theo Luật bảo vệ môi trường 2014 (áp dụng từ ngày 01/01/2015)

Là một trong những loại hồ sơ môi trường mà pháp luật quy định các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải thực hiện nhằm đảm bảo việc hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại nơi hoạt động sản xuất. Từ đó đề ra các phương án, lên kế hoạch bảo vệ môi trường trước, trong và sau khi sản xuất. Bên cạnh đó sẽ giúp cho các cơ quan có thẩm quyền có thể dự báo, kiểm tra và xử lý kịp thời từ những dự án có xu hướng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đối với mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ở giai đoạn chưa đi vào hoạt động sẽ có 3 trường hợp doanh nghiệp có thể sẽ gặp:

– Đánh giá tác động môi trường
– Kế hoạch bảo vệ môi trường
– Không cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường
Và từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ đều có một loại hồ sơ môi trường cũng như kế hoạch bảo vệ môi trường khác nhau, và tùy vào mức độ phát thải cũng như quy mô kinh doanh.
Chỉ thực hiện lập hồ sơ môi trường này trước khi thiết lập dự án và chỉ lập một lần nếu không có sự thay đổi về quy mô.

Nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

 • Đối với dự án được làm mới

Phần thuyết minh có các nội dung quy định tại Điều 30 Luật bảo vệ môi trường và phần thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thi công (trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước) đối với công trình xử lý chất thải (đối với trường hợp phải xây lắp công trình xử lý chất thải theo quy định) theo quy định của pháp luật về xây dựng, có phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng và khi dự án đi vào vận hành, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.

 • Đối với dự án mở rộng, tăng quy mô

Đối với dự án, phương án mở rộng quy mô, năng công suất của cơ sở đang hoạt động, nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường phải có nội dung đánh giá về tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở cũ, đánh giá tổng hợp tác động môi trường của cơ sở cũ và dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mở rộng, nâng công suất mới.

Đối tượng cần lập hồ sơ “Kế hoạch bảo vệ môi trường”

Dự án đầu tư mới hoặc các dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc sự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh (trừ các dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục II):
đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường
Các đối tượng phải đăng kí kế hoạch bảo vệ môi trường
Các đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 18 được miễn thực hiện đăng kí kế hoạch bảo vệ môi trường. Việc quản lý, xử lý chất thải và các nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Danh mục các dự án thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Sở tài nguyên và môi trường.

Tại sao phải lập “Kế hoạch bảo vệ môi trường”

Mục đích của việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường để
Lợi ích đối với môi trường, cơ quan quản lý

 • Thực hiện các chính sách của nhà nước về việc phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.
 • Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
 • Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Lợi ích đối với doanh nghiệp

 • Có cái nhìn tổng quan về các công tác, công trình phục vụ bảo vệ môi trường theo quy định mà dự án cần thực hiện. Từ đó làm cơ sở thực hiện nhất quán và hợp lý, tránh gây lãng phí, mất thời gian và không đúng quy định.

Thời điểm cần thiết lập “Kế hoạch bảo vệ môi trường”

thời điểm lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Đa phần lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định sẽ được thiết lập khi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang còn là dự án và chưa đi vào hoạt động.

Thời điểm cần thiết lập KHBVMT

Khi nào cần phải đăng kí lại “Kế hoạch bảo vệ môi trường”

 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ so với phương án trong KHBVMT đã được xác nhận.
 • Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, việc không triển khai thực hiện dự án, phương án quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Luật bảo vệ môi trường là việc của chủ dự án, chủ cơ sở không triển khai hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án, phương án theo quy định pháp luật của nhà nước quy định.
 • Việc đăng kí lại, trách nhiệm và thời hạn xác nhận đăng kí lại KHBVMT thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
 • Trường hợp thay đổi chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thì chủ dự án mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiệnKHBVMT đã được xác nhận đăng kí và thông báo cho cơ quan đã xác nhận KHBVMT biết việc thay đổi.

Những quy định xử phạt các hành vi vi phạm Kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 8 Nghị định 155/2016/NĐ-CP

 1. Do Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị xử phạt cảnh cáo đến phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng
 2. Thuộc thẩm quyền xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 bị phạt tiền 1.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.
 3. Thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
 4. Thuộc thẩm quyền xác nhận của bộ, cơ quan ngang bộ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
 1. Hình thức xử phạt bổ sung về các vi phạm:

Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 01 tháng đến 09 tháng tùy vào từng trường hợp vi phạm quy định tại Điều 8.

Các bước thực hiện hồ sơ “Kế hoạch bảo vệ môi trường”

Các thủ tục hồ sơ cần thiết để đăng kí

các bước thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Hồ sơ đăng kí kế hoạch bảo vệ môi trường

Nơi xác nhận đăng kí Kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo Khoản 12, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định:

 • Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền về bảo vệ môi trường cấp tỉnh:

–  Các dự án thuộc đối tượng phải xác nhận KHBVMT quy.định tại cột 4 Phụ lục II, thuộc Danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có.nguy cơ ô nhiễm môi trường cao quy định tại phụ lục IIa.

– Các dự án theo Khoản 11, Điều 1, Nghị định.40/2019/NĐ-CP trừ các dự án quy định tại cột 3 Phụ lục II.

– Dự án có hạng mục với quy mô, công suất tương đương.hoặc tính chất tương tự các dự án tại các mục 1 và 2 Phụ lục IV.

– Dự án thực hiện trên địa bản từ 2 huyện trở lên.

 • Ủy ban nhân dân Cấp huyện xác nhận đăng lý đối với các đối tượng.quy định tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP
 • Ban quản lý các khu công nghiệp,.khu chế xuất, khu kinh tế (nếu được ủy quyền)

Thời gian giải quyết hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

            Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ đăng kí KHBVMT,.cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 điều 19 Nghị định 40/2019/NĐ-CP có trách nhiệm xem xét,.xác nhận đăng kí kế hoạch bảo vệ môi trường theo Mẫu.số 3 Phụ lục VII Mục lục I.

Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng 1 văn bản và nêu rõ lý do (trong đó nêu tất.cả các nội dung cần phải bổ sung, hoàn thiện một lần).theo Mẫu số 4 Phụ lục VII Mục lục I.

Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo KHBVMT đã được xác nhận.
 • Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án,.chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án,.phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Phối hợp với chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh,.dịch vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra.trong quá trình thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Về Chúng Tôi

Giới thiệu năng lực

 • Công ty CP Năng Lượng WeMe tự hào với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy để giải quyết các vấn đề về: Xử lý nước thải sinh hoạt, y tế, thực phẩm dược phẩm, công nghiệp và chăn nuôi bằng những máy móc và công nghệ tiên tiến bật nhất, luôn cập nhật và phát triển những công nghệ mới để góp phần làm nhẹ gánh nặng về chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra cho khách hàng.
 • Là nhà tư vấn quản lý môi trường chuyên nghiệp, với sự am hiểu sâu sắc về luật bảo vệ môi trường sẽ mang đến cho quý khách hàng những tư vấn hữu ích trong các các vấn đề: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường, giám sát môi trường định kỳ…Nếu có bất kì thắc mắc nào vui lòng LIÊN HỆ ngay với chuyên viên của WeMe để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời và nhận báo giá sản phẩm.

Chúng tôi cam kết

 • Luôn đưa ra các giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp.
 • Theo sát các trang thiết bị để được vận hành một.cách tối ưu nhất mang lại hiệu quả có năng suất cao.
 • Thời gian hoàn thành nhanh chóng đúng quy trình, tiến độ đưa ra
 • Chất lượng kết quả hoàn thành đúng theo quy định của pháp luật
 • Sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề 24/7 của các doanh nghiệp.
 • Đội ngũ nhân viên của Weme có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.và luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng với tốc độ nhanh nhất.

Ưu thế của chúng tôi

 • Tập hợp nhiều chuyên gia có kinh nghiệm và kĩ năng lâu năm trong công việc, trong ngành.
 • Đội ngũ nhân viên luôn được đào tạo bài bản về kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm để.giúp cho doanh nghiệp có sự trải nghiệm tốt nhất.
 • Là công ty phân phối độc quyền màng Filtrafine từ Đài Loan
 • Với những ưu điểm trên chúng tôi tự hào đưa dịch vụ của.mình đến với nhiều doanh nghiệp trải dài trên toàn quốc:
 • Hà Nội
 • Quảng Bình
 • Đà Nẵng
 • Hồ Chí Minh
 • Nếu doanh nghiệp gặp các vấn đề phức tạp liên quan đến môi.trường.và luật môi trường, công ty WeMe chúng tôi sẵn sàng tư vấn và thực hiện trọn gói hỗ trợ doanh nghiệp để.quá trình đâu tư và quá trình hoạt động của dự án diễn.ra một cách thuận lợi nhất.

Phương thức liên hệ

 • Bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đang tìm kiếm đơn vị tin cậy để hỗ trợ bạn,.đừng ngần ngại và liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí.
 • Thông tin liên hệ được cung cấp đầy đủ ở bên dưới.

kế hoạch bảo vệ môi trường

0906653007